Zagrożenia ze strony nowych GMO

Istnieją dowody naukowe, że organizmy tworzone metodami edycji genów (nowymi metodami hodowli, NBTs, NGTs), czyli tzw. nowe GMO lub GMO 2.0, nie są tak bezpieczne dla zdrowia i środowiska, jak to się często deklaruje. Co więcej, dotychczas nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących bezpieczeństwa produktów edycji genów.

Ponieważ najczęściej realizowane cele edycji genów to uzyskanie oporności roślin na wybrane środki chemiczne, to zagrożenia dla zdrowia i środowiska ze strony tak tworzonych nowych GMO są analogiczne, jak znane już zagrożenia ze strony „starych” (transgenicznych) GMO. Ponadto poniżej kilka specyficznych zagrożeń ze strony edycji genów:

  1. rozpoznano rozpowszechnione, a niezamierzone uszkodzenia DNA (off-target mutations),
  2. niezamierzone efekty mutacji w zamierzonych miejscach edycji genów (on-target mutations),
  3. off-target and on-target mutations mogą powodować zmianę funkcji wielu genów prowadząc do zmienionej biochemii rośliny, włączając w to produkcję toksyn i alergenów.

Te i inne zagrożenia są tym groźniejsze, gdyż w świetle ostatnio opublikowanego badania (https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf2232) zmiany w pojedynczych genach (tzw. „keystone genes” – „genach kluczowych”) mogą zagrozić całym ekosystemom oraz że istnieje niepewność, które geny, w jakich warunkach można uznać za „geny kluczowe”.

Co więcej, “Edycja genów jest ryzykownym i drogim odejściem od udowodnionych, udanych rozwiązań problemów żywnościowych i rolniczych” („Gene Editing – Myths and Reality”, www.greens-efa.eu/en/article/document/gene-editing-myths-and-reality).

Więcej informacji w: Scientific Critique of Leopoldina and Easac Statements on Genome Edited Plants in The EU, April 2021 (https://ensser.org/wp-content/uploads/2021/04/Greens-EFA-GMO-Study-1.pdf) oraz https://renesans21.pl/wp-content/uploads/2022/08/kwestiagmo.pdf .

(Opracował: Jacek Nowak)

Zapraszamy do współpracy! Przyłącz się do “Do Prawdy” ! Kontakt na adres: kontakt@doprawdy.info