Deklaracja na rzecz rolnictwa i żywności XXI wieku: „ROLNICTWO DLA LUDZI I Z LUDŹMI” – Jadwiga Łopata i Julian Rose (*)

Motto: ” Uwolnić żywność z uścisku globalnych korporacji”

Globalna gospodarka żywnościowa, zarządzana i kształtowana przez państwa i korporacje, zaowocowała zniszczeniem i wyzyskiem o niespotykanych rozmiarach w każdym aspekcie rolnictwa: poczynając od gleby poprzez nasiona, rośliny, zwierzęta, a kończąc na człowieku.
Polska jest obdarzona dużymi obszarami ziemi o w miarę dobrym poziomie żyzności gleb i bio-różnorodności przyrody. W Polsce jest jeszcze ponad milion małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych. To ogromny potencjał do uruchomienia jako podstawa wzmocnienia lokalnej ekonomii, zachowania zdrowia mieszkańców i wolności. Wszystko to zostanie zniszczone, jeśli globalny rynek pozostanie głównym celem polskiej produkcji rolnej i wizja Czwartej Rewolucji Przemysłowej i Zielonego Ładu Światowego Forum Ekonomicznego zostanie zaakceptowana przez polskich decydentów.

Nasze dobre zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe oraz wolność zależą od przejęcia przez nas kontroli nad łańcuchem pokarmowym. Tymczasem centralny system sterowania – w postaci Światowego Forum Ekonomicznego – planuje “Zielony Ład” i “Wielki Reset”, co oznacza koniec tradycyjnych gospodarstw rodzinnych i cyfryzację/robotyzację rolnictwa. Żywność ma stać się całkowicie syntetyczna, a jej wytwarzanie oparte na “nauce” i laboratoryjnej produkcji. Towarzyszyć temu ma przymusowe przesiedlanie mieszkańców wsi do miast funkcjonujących jako “inteligentne miasta” 5G, kontrolowane przez “internet rzeczy”. To nie jest futurystyczne marzenie, to rzeczywistość, która już się dzieje i może zostać powstrzymana jedynie przez silny opór społeczny.

Aby przeciwstawić się tym ambicjom zwolenników Nowego Porządku Świata, konieczne jest całkowite uwolnienie rolnictwa od korporacji i przywrócenie go do korzeni – zapewnienia lokalnej samowystarczalności i narodowego bezpieczeństwa żywnościowego; wyżywienie wszystkich obywateli ogólnie dostępną żywnością dobrej jakości, bez szkodzenia naturalnemu środowisku.
Konieczne jest całkowite odejście od modelu, w którym państwo i korporacje kontrolują łańcuch żywieniowy. Nie ma tu miejsca na żaden kompromis! Utrzymanie i odzyskanie przez rolników i konsumentów autentycznej niezależności jest podstawowym warunkiem naszego przeżycia jako czujących i zdrowych istot ludzkich.

Niech idea BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA stanie się codziennością każdego konsumenta! Doprowadzi to do ponownego zbliżenia pomiędzy producentem i konsumentem żywności, przy jednoczesnym uwolnieniu się od korporacji, które czerpią zyski z oddzielenia tych dwóch grup. To jedyna droga do tego, abyśmy byli wolni i mieli zapewniony autentyczny dostęp do możliwie najlepszej żywności.

Realizacja powyższych idei (powyższego programu) wymaga:

1. Natychmiastowego zatrzymaniem procesu niszczenia polskiego rolnictwa poprzez zmianę polityki rolnej w kierunku zachowania dużej liczby rolników, realnego wspierania rozwoju małych i średnich gospodarstw rolnych oraz dobrego tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, jak to ma miejsce na przykład w Austrii. Małe i średnie rodzinne gospodarstwa rolne zawsze były gwarantem dobrej dla zdrowia żywności, oraz ochrony najważniejszych dla bezpieczeństwa żywnościowego zasobów naturalnych, tj. gleby i bioróżnorodności. Tym samym były one rękojmią ochrony niezależności i wolności kraju. Jeśli ich zabraknie, Polska straci wolność!

2. Powszechnego, łatwego na co dzień, dostępu do żywności dobrej jakości wytwarzanej przez rolników w gospodarstwie rolnym (np. w domowej kuchni) poprzez realne umożliwienie im sprzedaży tej żywności również w sklepach, restauracjach, szkołach i innych instytucjach. Należy dostosować istniejące przepisy do możliwości co najmniej pół miliona małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Rolnicy ci mogliby zaopatrywać w żywność dobrej jakości schorowanych Polaków, a jednocześnie godnie zarabiać na życie. Konsumenci muszą być zachęcani do odgrywania ważnej roli w stymulowaniu odrodzenia prawdziwej, świeżej żywności z gospodarstwa. Muszą być inspirowani do kupowania dobrej jakości regionalnej i lokalnej żywności. Kooperatywy spożywcze są najbardziej odpowiednimi narzędziami do angażowania rolników i konsumentów w lokalne systemy wytwarzania i dystrybucji żywności.

3. Stworzenia dogodnych warunków dla wszystkich chętnych, umożliwiając im zakładanie i prowadzenie gospodarstw ekologicznych. Wszelkie wsparcie finansowe/państwowe dla rolnictwa musi być skierowane na tworzenie potrzeb infrastrukturalnych małych i średnich gospodarstw rolnych uprawiających i przetwarzających własną żywność na sprzedaż lokalną i regionalną.

4. Szerokiego zachęcania rolników do zbierania tradycyjnych nasion i dzielenia się nimi. Obecnie tylko 6 korporacji posiada i kontroluje aż 80% nasion znajdujących się w obrocie handlowym na świecie. Rządy (w tym polski) ograniczyły dostępność sprzedaży rodzimych nasion do tylko 10%. Jest to celowa polityka Komisji Europejskiej i wielkiego agrobiznesu, mająca na celu zniszczenie niezależności tradycyjnej społeczności rolniczej. Jest to sytuacja, którą należy odwrócić za pomocą nowej siły politycznej i/lub lokalnego, oddolnego działania.

5. Bezwarunkowego, ustawowego i/lub konstytucyjnego zakazu upraw i sprzedaży GMO (w tym nowych generacji GMO, jak np. nasion “edytowanych genetycznie”) oraz stopniowym (min 30% rocznie) wycofywaniem ze sprzedaży i importu pasz z GMO oraz żywności zawierającej GMO, jak również skutecznym wdrażaniem strategii produkcji, upowszechniania i stosowania polskich pasz bez GMO.

6. Ustawowego zakazu stosowania herbicydów zawierających rakotwórczy glifosat oraz maksymalnym ograniczeniem stosowania innej chemii przemysłowej w rolnictwie; wspierania nawożenia organicznego i innych praktyk rewitalizacji gleby.

7. Realnego i powszechnego wspierania MAŁEJ skali odnawialnych źródeł energii (OZE) i rozproszonej energetyki lokalnej oraz strategii oszczędzania energii i stopniowej decentralizacji produkcji i dystrybucji energii, aby uwolnić się od korporacyjnego uzależnienia oraz poprawić jakość powietrza, jakim oddychamy.

(*) Nasze stanowisko bazuje na DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ napisanej wspólnie z rolnikami i konsumentami w 2017 roku. http://bezposrednioodrolnika.pl/karta-prawdziwego-rolnictwa-i-prawdziwej-zywnosci/ Deklaracja zyskała poparcie tysięcy Polaków.

Jadwiga Łopata – współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Chłopka i aktywistka, laureatka ekologicznego Nobla (nagroda Goldmanów), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

Julian Rose – współzałożyciel i dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC oraz Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G; rolnik i międzynarodowy działacz społeczny. Autor książek: “Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, „W obronie życia”, „Pokonać umysł robota. Zachować człowieczeństwo” oraz setek artykułów www.renesans21.pl .