Dr Jacek J. Nowak

Emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w WarszawieI. Specjalizuje się w zakresie:

I. 1) podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, a w tym bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia menedżera i jego współpracowników oraz
2) zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, zwłaszcza w podejmowaniu racjonalnych decyzji, prognozowaniu i symulacyjnych grach decyzyjnych.

II. 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego,- przez 10 lat członek Scientific and Medical Network,- obecnie niezależny naukowiec,- współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO.

III. 9 lat twardej praktyki w zarządzaniu różnymi organizacjami:- organizator dwóch spółek dużych spółdzielni oraz przez kilka lat prezes zarządu i dyrektor tych spółek,- współorganizator Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (obecnie Szkoły Wyższej) im. B. Jańskiego i członek pierwszego jej Zarządu (funkcje zastępcy rektora i dziekana studiów),- członek-założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Ekologicznego i Rolniczego Postępu (SERP).

IV. Wicemistrz świata (na lata 2013-2017) w siatkówce plażowej oldboyów powyżej 60 lat (zdobyty podczas World Masters Games w Turynie w 2013 r. w kategorii czwórek).Brązowy medalista Mistrzostw Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej 2019 (najstarszy zawodnik i medalista w kategorii 65 lat i więcej).

V. Autor m. in. prac prezentujących zagrożenia ze strony glifosatu, GMO i schemizowanego rolnictwa (dla zmylenia społeczeństwa zwanego „konwencjonalnym”), jak zwłaszcza – ważniejsze publikacje:

a) publikacji naukowych:

  • Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport, ICPPC, Warszawa 2016 ( https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/09/raport-glifosat.pdf )[] Uwalnianie GMO do środowiska rolniczego i żywności a bezpieczeństwo żywnościowe, w: A. Bobko i K. Cynk, red. nauk., „Genetycznie modyfikowane organizmy jako przedmiot oceny moralnej”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014 ( https://www.researchgate.net/publication/313558966 )
  • Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna a konkurencyjność rolnictwa i żywności ekologicznej, w: P.F. Borowski, red. „Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe”. Wyd. Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, Warszawa 2007
  • Zarządzanie ekologiczne w organizacji, w: W. Kowalczewski i W. Matwiejczuk, red. nauk.: „Aktualne problemy zarządzania organizacjami.” Difin, Warszawa 2008,

b) publikacji popularno-naukowych:

  • Wstrząsające informacje o degradacji gleb i upadku gospodarstw rolnych a strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe Polski, w: „Konferencja ‘Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich”, 5 maja 2016 r., Wyd. Sejmowe, Warszawa 2017, s. 170-174.  (renesans21.pl/wp-content/uploads/2018/11/degradacja.doc)
  • O skutkach uwolnienia GMO do środowiska rolniczego z punktu widzenia metodologii podejmowania racjonalnych decyzji, w: Biuletyn Forum Debaty Publ. nr_16, Wyd. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2012
  • Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna – korzyści i zagrożenia, w: „Ogólnopolska konferencja pt. „Polska wolna od GMO”, Warszawa, Sejm RP, 5 marca 2008, Materiały konferencyjne”