Letter-petition in Support of Doctors / List-petycja wspierająca lekarzy

TO:
Andrzej Duda President of the Republic of Poland, 10 Wiejska St., 00-902 Warsaw, E-mail: listy@prezydent.pl

Minister Marcin Warchoł, Secretary of State, Government Plenipotentiary for Human Rights, Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warsaw, marcin.warchol@ms.gov.pl,

Zbigniew Ziobro Ministry of Justice. Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warsaw . e-mail: kontakt@ms.gov.pl; zbigniew.ziobro@sejm.pl

Adam Niedzielski, Ministry of Health, 15 Miodowa St., 00-952 Warsaw, kancelaria@mz.gov.pl

Marcin Wiącek, RPO Office of the RPO, 77 Aleja “Solidarności”, 00-090 Warszawa

Supreme Chamber of Physicians, 110 Sobieskiego St., 00-764 Warsaw. e-mail: sekretariat@nil.org.pl

Letter-petition in Support of Doctors

We the undersigned are deeply shocked to learn that you are putting on trial over a hundred doctors who have had the courage to question the authenticity of the official line taken by medical administrators (like: the Minister of Health, the Expert Council of the Minister of Health, the Chambers of Physicians) concerning the safety of mRNA experimental vaccinations administered to Polish citizens.

In stating that the defendants have no right to question the safety of these vaccinations, you have stepped outside the authority of the International Court of Human Rights as well as the constitution of your own country. It is important to be aware that depriving people, especially doctors, of such a right is a crime that has no place in a modern democracy.

Putting doctors in Poland on trial for proclaiming their views is already becoming a scandal in the civilised world.

These doctors are doing their duty to those they serve. They are raising the same questions raised by thousands of other highly qualified doctors and scientists all over the world.

Official statistical information reveals an exponential rise in excess deaths during 2021 and 2022. These deaths are unequivocally linked with recipients of the mRNA Covid-19 experimental vaccination.

At a time of great hardship for the many who have lost loved-one’s through the misappropriation of this supposed immunisation process, your refusal to listen to reason is deeply offensive and destined to place your names alongside those of others whose crimes against humanity have marked them out as unworthy of the name ‘human’.

Your wish to do harm to an organisation whose raising of health concerns follows the moral imperative of the Hippocratic Oath, is utterly reprehensible in every respect.

We therefore call upon you to withdraw your proceedings and to be open to the true purpose of justice, irrevocably enshrined in the noble cause of the search for truth.

Sincerely,

Sir Julian Rose, The International Coalition to Protect the Polish Countryside, Hardwick Alliance for Real Ecology, Poland and UK

Gloria Moss PhD FCIPD, UK

Tracy, Duchess of Beaufort, UK

William Keyte – BA(Hons), PGCE (Hardwick Alliance for Real Ecology, CommonLawConstitution.org, New Chartist Movement), UK

Tanja Katarina Rebel, Teacher of Philosophy, UK

Dr Lucy Morgan Edwards, PhD, Switzerland

Michael E. Gibbons, and Marcela Cruz, B.A., University of Southern California, USA

Joe St Clair, BA (Hons), publisher, Hardwick Alliance for Real Ecology, UK

Sandra Wicks, BA (Hons) independent researcher

Adrian Price, Hardwick Alliance for Real Ecology, UK

Justin Walker, commissioned officer in the Territorials, HARE, UK

Address for Correspondence in Poland:

Sir Julian Rose,

International Coalition for the Protection of Polish Countryside – ICPPC
34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114 ,
e-mail: biuro@icppc.pl and julian@icppc.pl 

Podmioty wnoszące niniejszy list-petycję zgadzają się na publiczne udostępnianie treści tego listu-petycji wraz z danymi sygnatariuszy oraz danych tele-adresowych.

Tłumaczenie listu:

DO:

Andrzej Duda, Prezydent RP, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, , ul. Wiejska 10, 00–902 Warszawa, E-mail: listy@prezydent.pl

Minister Marcin Warchoł Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. praw człowieka,  Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa, marcin.warchol@ms.gov.pl,

Zbigniew Ziobro Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa . e-mail: kontakt@ms.gov.pl zbigniew.ziobro@sejm.pl

Adam Niedzielski, Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,  kancelaria@mz.gov.pl

Marcin Wiącek, RPO Biuro RPO, Aleja “Solidarności” 77, 00-090 Warszawa, BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL

Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110. 00-764 Warszawa. e-mail: sekretariat@nil.org.pl


List-petycja poparcia dla lekarzy

My niżej podpisani jesteśmy głęboko wstrząśnięci dowiadując się, że stawiacie przed sądem ponad stu lekarzy, którzy mieli odwagę zakwestionować autentyczność oficjalnej linii przyjętej przez administratorów medycznych (jak: ministra zdrowia, radę ekspertów przy ministrze zdrowia, izby lekarskie) w sprawie bezpieczeństwa eksperymentalnych szczepień mRNA podawanych polskim obywatelom.

Twierdząc, że oskarżeni nie mają prawa kwestionować bezpieczeństwa tych szczepień, wykroczono poza uprawnienia Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka, jak również konstytucję własnego kraju. Trzeba mieć świadomość, że odbieranie ludziom, a zwłaszcza lekarzom, takiego prawa jest przestępstwem, na które nie ma miejsca we współczesnej demokracji.

Stawianie lekarzy w Polsce pod sąd za głoszenie swoich poglądów staje się już skandalem w cywilizowanym świecie/w skali międzynarodowej.

Ci lekarze wykonują swój obowiązek wobec tych, którym służą. Stawiają te same pytania, które stawiają tysiące innych wysoko wykwalifikowanych lekarzy i naukowców na całym świecie.

Oficjalne dane statystyczne ujawniają wykładniczy wzrost liczby zgonów w latach 2021 i 2022. Te zgony są jednoznacznie powiązane z biorcami eksperymentalnej szczepionki mRNA Covid-19.

W czasach wielkich trudności dla wielu, którzy stracili bliskich w wyniku sprzeniewierzenia temu rzekomemu procesowi uodparniania, odmowa wysłuchania głosu rozsądku jest głęboko obraźliwa i skazana na umieszczenie takich nazwisk obok nazwisk innych, których zbrodnie przeciwko ludzkości naznaczyły ich jako niegodnych miana „człowieka”.

Pragnienie wyrządzenia krzywdy organizacji, której podnoszenie kwestii zdrowotnych jest zgodne z moralnym imperatywem przysięgi Hipokratesa, jest pod każdym względem całkowicie naganne.

Dlatego wzywamy do wycofania się z takiego postępowania i otwarcia się na prawdziwy cel sprawiedliwości, nieodwołalnie wpisany w szlachetną sprawę poszukiwania prawdy.

Z poważaniem, …podpisy…

Adres do korespondencji w Polsce:

Sir Julian Rose,

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114 ,
e-mail: biuro@icppc.pl i julian@icppc.pl

Podmioty wnoszące niniejszy list-petycję zgadzają się na publiczne udostępnianie treści tego listu-petycji wraz z danymi sygnatariuszy oraz danych tele-adresowych.