Informacja publiczna przetworzona – jak stosować w praktyce

Wiele nieporozumień toczy się wokół informacji publicznej przetworzonej. Organy nagminnie nadużywają tejże definicji. Niekiedy niesłusznie. Dlaczego? Ponieważ to organ ma obowiązek wykazać, że żądana informacja publiczna jest informacją publiczną przetworzoną. Jak wskazał NSA w swym wyroku z dnia 11 września 2012 roku (sygn. akt. I OSK 1015/12) to podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej muszą wykazać, że objęte wnioskiem żądanie dotyczy informacji publicznej o charakterze przetworzonym. W dalszej części wskazał, że sądy administracyjne ugruntowały pogląd o obowiązku wykazywania przez organ przetworzonego charakteru żądanej informacji publicznej.

WSA w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2014 (sygn. akt II SA/Bd 1232/13), opierając się na powyższym wyroku, dodał że ,,takie czynności organu, jak zestawienie i selekcja dokumentów, czy dokonanie ich analizy pod względem treści są zwykłymi czynnościami, które nie mają wpływu i nie dają podstaw do zakwalifikowania żądanych dokumentów, jako informacji przetworzonej. W wyniku podjęcia takich czynności organu nie powstaje, bowiem żadna nowa informacja.

O przetworzeniu informacji nie stanowi też sięganie do materiałów archiwalnych czy też źródłowych. Także czasochłonność oraz trudności organizacyjno-techniczne, jakie wiążą się z przygotowaniem informacji publicznej, nie mogą zwalniać zobowiązanego podmiotu z tego obowiązku, a tym samym kwestie te nie mogą ograniczać prawa do uzyskania informacji publicznej przewidzianego w art. 3 u.d.i.p., przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 5 tej ustawy (vide: wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt VIII SA/Wa 1072/11, publ. lex nr 1107765).

Również okoliczność, że w treści informacji publicznej zawarte są dane osobowe, a więc, że zachodzi konieczność ochrony danych osobowych nie zwalnia organu z udostępniania informacji publicznej. […] Konieczność dokonania anonimizacji, nie może być utożsamiana z odmową udzielenia informacji publicznej z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych”.

Zapraszam do zapoznania się z powyższymi wyrokami w celu uzyskania szczegółów na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych (wpisując sygn. akt).

(Opracował: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info