Osoby pełniące funkcje publiczne w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej

W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 powyższej ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Niestety, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zdefiniowała pojęcia „osoby pełniącej funkcję publiczną”. Powstał więc problem, który spowodował konieczność doprecyzowania pojęcia przez sądy administracyjne. Ugruntowały one opartą na wielu wyrokach linię orzeczniczą wyjaśniającą powyższe pojęcie. O ile nie zmieni się prawo będzie one obowiązujące nadal.

Orzecznictwo sądowe dotyczy spraw o udostępnienie informacji publicznej z uwzględnieniem różnych kategorii pracowników, nie tylko urzędników państwowych. Nie chcąc przytaczać uzasadnień wyroków sądów administracyjnych podam jedynie sygnatury akt i zapraszam do lektury, bo przytoczone wyroki, publicznie dostępne, znacznie ułatwiają zrozumienie powyższej definicji.

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Gdańska (sygn. II SA/Gd 133/19)
 • WSA w Poznaniu -wyrok z dnia 13 czerwca 2018 (sygn. Akt II SAB/Po 26/18)
 • wyrok NSA z dnia 25 września 2019 (sygn. akt I OSK 613/19)
 • Przełomowe znaczenie w zakresie wykładni pojęcia osób pełniących funkcje publiczne miała uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/2001, OSNKW 2001, z. 9-10, poz. 71.
 • wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2015 (sygn. akt I OSK 634/14)
 • wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r. (sygn. akt I OSK 169/18)
 • wyrok SN z dnia 28.09.2000 r. (V KKN 171/98, publ. OSNKW 2001, nr 3-4, poz. 31)
 • wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r. (sygn. akt I OSK 169/18)
 • wyrok NSA z dnia 27 października 2017 r. (sygn. akt I OSK 3193/15)
 • wyrok NSA z dnia 8 lipca 2015 roku (sygn. akt I OSK 1530/14)
 • wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2015 r., I OSK 1108/14

Należy dodać, że w wyroku NSA z dnia 28 lipca 2021 (sygn. III OSK 3275/21) Sąd ten stwierdził, że tak wrażliwa kwestia jak umowa o pracę z urzędnikiem stanowi informację publiczną

(Opracował: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info