Specjaliści inżynierii genetycznej o sobie i o GMO

O wiedzy i postawie inżynierów genetycznych – wyznaje Caius Rommens, inżynier genetyczny, b. kierownik zespołu badawczego Monsanto, b. dyrektor J. R. Simplot Company

 • We were supposed to understand DNA and to make valuable modifications, but the fact of the matter was that we knew as little about DNA as the average American knows about the Sanskrit version of the Bhagavad Gita.
 • We just knew enough to be dangerous, especially when combined with our bias and narrowmindedness. We focused on short-term benefits (in the laboratory) without considering the long-term deficits (in the field).
 • It was the same kind of thinking that produced DDT, PCBs, Agent Orange, recombinant bovine growth hormone, and so on.
 • I believe that it is important for people to understand how little genetic engineers know, how biased they are, and how wrong they can be.”

(Źródło: The Creator of GMO Potatoes Reveals The Dangerous Truth – Exclusive Interview – Sustainable Pulse, https://sustainablepulse.com/2018/10/09/the-creator-of-gmo-potatoes-reveals-the-dangerous-truth-exclusive-interview/#.Y3_Iq5rMLzA )

O wiedzy i postawie inżynierów genetycznych
(tłumaczenie wypowiedzi Caiusa Rommensa)

 • Mieliśmy rozumieć DNA i czynić wartościowe modyfikacje, ale faktem było, że wiedzieliśmy tak mało o DNA, jak wie przeciętny Amerykanin o sanskryckiej wersji Bhagawad Gity.
 • Wiedzieliśmy jednak wystarczająco dużo, aby być niebezpiecznymi, zwłaszcza w połączeniu z naszą ignorancją i z naszymi uprzedzeniami oraz wąskimi horyzontami myślowymi. Skupiliśmy się jedynie na krótkoterminowych korzyściach (w laboratorium), nie biorąc pod uwagę długoterminowych deficytów (na polach).
 • To był ten sam rodzaj myślenia, który doprowadził do powstania DDT, PCB, czynnika Agent Orange, rekombinowanego bydlęcego hormonu wzrostu, itd.
 • Uważam, że ważnym jest, aby ludzie rozumieli, jak mało wiedzą inżynierowie genetyczni, jacy są stronniczy i jak bardzo mogą się mylić.”

Jennifer Doudna, współwynalazca metody CRISPR/Cas9 (najefektywniejszej metody tworzenia nowych GMO), 4 miesiące przed przyznaniem jej nagrody Nobla w 2020 r.:

CRISPR has really pointed out how little we understand about our genome and the genomes of other organisms.”

CRISPR zwrócił nam w rzeczywistości uwagę na to, jak mało rozumiemy nasz genom i genomy innych organizmów” .

(Źródło: www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/programming-life-an-interview-with-jennifer-doudna )


Phil Angell, Monsanto’s director of corporate communications (New York Times, October 25, 1998):

Monsanto should not have to vouchsafe the safety of biotech food. Our interest is in selling as much of it as possible. Assuring its safety is the FDA’s job.”


Koncern Monsanto nie powinien być zmuszany do łaskawego udzielania gwarancji bezpieczeństwa dla żywności opartej o biotechnologię. Naszym interesem jest sprzedawać jej tak dużo jak tylko to możliwe. Zapewnianie jej bezpieczeństwa to zajęcie dla Urzędu do spraw Żywności i Leków.”

Phil Angell, dyrektor korporacji Monsanto ds. komunikacji (New York Times, October 25, 1998):

(cyt. za Z. Hałat, Świadomość konsumentów kluczem do żywności wolnej od GMO)


Na pewno warto w sprawach odżywiania GMO skorzystać z zaleceń w samym Monsanto:
Ogłoszenie na stołówce Monsanto w Wielkiej Brytanii, w High Wycombe:

 • W odpowiedzi na niepokoje naszych klientów (…) postanowiliśmy usunąć ze wszystkich naszych dań kukurydzę i soję genetycznie modyfikowaną.
 • Będziemy współpracowali z naszymi dostawcami nad wymianą tych produktów na ich odpowiedniki wolne od GMO. (…)
 • Podjęliśmy już środki mające na celu zapewnienie Państwa zaufania wobec naszych produktów.”

(Cyt. za J.M. Smith, Nasiona kłamstwa, czyli o łgarstwach przemysłu i rządów na temat żywności modyfikowanej genetycznie, Oficyna Wydawnicza 3.49, Poznań 2007, s. 247)

(Opracował: Jacek Nowak)