Sprzeciw wobec stanowiska rządu popierającego zatwierdzenie glifosatu do dalszego stosowania w UE

List otwarty – petycja do rządu RP (skrót, bo całość jest tutaj)

My, niżej podpisani, kierując się dobrem publicznym ogółu Rodaków, jesteśmy bardzo zaniepokojeni stanowiskiem rządu, dotyczącym dalszego stosowania glifosatu, cytujemy:

Polska, biorąc pod uwagę wyniki oceny naukowej, jak również potrzeby rolników oraz mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, poparła w dniu 13 października 2023 r. propozycję Komisji Europejskiej odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat do stosowania w środkach ochrony roślin.”

Jeżeli takie jest aktualne stanowisko rządu polskiego, to należy postawić następujące pytania:

1. Czy polski rząd został poinformowany, że tzw. „wyniki oceny naukowej”, bazującej na wynikach badań zawartych we wniosku o ponowne zatwierdzenie glifosatu do stosowania w UE, są niemiarodajne (potwierdza to ENSSER) wskutek tego, że w tym wniosku zostało zatajonych wiele badań naukowych dotyczących zagrożeń ze strony glifosatu, jak np., cytujemy: „większościpublikacji wskazujących na szkodliwy wpływ glifosatu na układ nerwowy (neurotoksyczność) glifosatu, w tym badania epidemiologicznego, które wykazało zwiększone ryzyko zaburzeń (…)” dla kobiet w ciąży i ich dzieci, i że w związku z tym zatajeniem złożono 27 września 2023 wniosek do prokuratury w Wiedniu oskarżający firmę Bayer?

2. Wobec wysokiego stopnia zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt ze strony związków z glifosatem, potwierdzonego licznymi badaniami naukowymi (zob. np. raport Pesticide Action Network i raport ICPPC) i uznanego przez WHO zaklasyfikowaniem glifosatu jako prawdopodobnie rakotwórczego dla ludzi (grupa 2A), jakie to argumenty przemawiają za zdumiewającym i przeczącym wiedzy naukowej stwierdzeniem: „mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska”?

3. Czy nie mają racji te kraje członkowskie UE, które sprzeciwiają się ponownemu zatwierdzaniu glifosatu?

4. Czy można stawiać „potrzeby rolników” (a właściwie, tylko części rolników), (…) cytujemy: „niezbędne (zatwierdzenie glifosatu – przyp. red.) ze względu na zachowanie zarówno bezpieczeństwa żywnościowego Europy, jak i konkurencyjności gospodarstw europejskich …” na równi ze zdrowiem ludzi?

(Skrócił: Jacek Nowak)

UWAGA! Jeśli nie chcesz glifosatu w żywności, PODPISZ i wyślij PILNIE ten lub podobny list na wskazane w naszym liście adresy i podpisz międzynarodową petycję.

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info