Mały sukces opinii społecznej – głosowania w UE i decyzja KE w sprawie zatwierdzenia glifosatu

Były 2 głosowania państw UE w sprawie zatwierdzenie stosowania glifosatu na kolejne lata.

Wyniki pierwszego głosowania (13 X 23):

Za przedłużeniem stosowania glifosatu: Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Włochy, Irlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Węgry i Cypr. Przeciw: Chorwacja, Luksemburg i Austria.

Wstrzymały się: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Holandia i Malta.

Aby wniosek przeszedł kwalifikowaną większością w UE, muszą być spełnione dwa warunki:

1) większość krajów UE musi głosować „za” oraz 2) w krajach „za” musi mieszkać co najmniej 65% populacji UE. Warunek 2. nie został spełniony.

Wyniki drugiego głosowania (16 XI 2023) – „Podobnie jak w październiku, za przedłużeniem stosowania glifosatu, substancji aktywnej w różnych środkach chwastobójczych, najbardziej znanym jest Roundup produkcji Monsanto, były kraje południa i wschodu Europy, przeciwko Niemcy i kraje północy, wstrzymały się od głosu Francja, Belgia i Holandia.” Polska była „za”.

Jeśli brak tzw. „kwalifikowanej większości” po 2. głosowaniu, to decyzję podejmuje Komisja Europejska w formie tzw. rozporządzenia wykonawczego. I KE zdecydowała zezwolić na kolejne 10 lat stosowanie glifosatu, ale pod warunkami:

  1. zakazu stosowania glifosatu do desykacji roślin przed zbiorami,
  2. nieprzekraczania maksymalnych dawek stosowania (określonych w rozporządzeniu),

oraz potwierdziła szereg uprawnień państw członkowskich do nakładania dalszych warunków włącznie z zakazem stosowania poszczególnych herbicydów na bazie glifosatu.

Zauważmy, że w UE stosuje się raczej antydemokratyczną zasadę, że brak tzw. „kwalifikowanej większości” nie powoduje odrzucenia wniosku… Powoduje to przeniesienie prawa zatwierdzania dowolnego wniosku, który nie uzyskał „kwalifikowanej większości”, na Komisję Europejską, niewybieralną przez obywateli instytucję…

Zauważmy też, że kilka krajów, które głosowały „za” lub wstrzymały się w 1. głosowaniu, zagłosowało po miesiącu „przeciw”. Fakt ten i nałożone dodatkowe warunki stosowania glifosatu oraz potwierdzenie uprawnień państw do odrębnych decyzji to prawdopodobny skutek nacisku na władze zwykłych ludzi, naukowców i organizacji społecznych. Coś jednak zwykli ludzie mogą…

A kiedy obudzą się w naszym kraju…?

(Opracował: Jacek Nowak)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info