Kolejny mały sukces: Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan ostatecznie wygrało w NSA z Ministerstwem Zdrowia

Cała sprawa zaczęła się od tego, że przedstawicielka stowarzyszenia Centrum o Zdrowiu Dobrostan 30 lipca 2020 wysłała do Ministerstwa Zdrowia wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczący podania imion i nazwisk członków zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Już 5 sierpnia tego samego roku Ministerstwo Zdrowia udostępniło w części żądaną informację.

Ze względu na fakt, że informację publiczną udostępniono nieprawidłowo, 3 września przedstawicielka Dobrostanu wysłała do organu skargę na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

18 września 2020, czyli już po złożeniu skargi, Ministerstwo Zdrowia ponownie udostępniło częściowo żądaną informację publiczną.

Wyrokiem z dnia 26 maja 2021 (sygn. Akt II SAB/Wa 540/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał Ministerstwo Zdrowia za bezczynne i nie umorzył postępowania, wbrew wnioskowi organu. Zdaniem WSA bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Ministerstwo Zdrowia odwołało się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego i w swej skardze zarzuciło kilka naruszeń, które w ocenie organu mogły mieć wpływ na wyrok. Jednak NSA nie zgodził się z zarzutami skargi kasacyjnej i w swym ostatecznie prawomocnym wyroku z dnia 10 listopada 2023 (sygn. Akt III OSK 6242/21) utrzymał w mocy wyrok WSA w Warszawie.

Wyrok jest niezwykle ważny nie tylko w kontekście udostępnienia imion i nazwisk członków zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19, które Ministerstwo Zdrowia będzie musiało ujawnić, ale też w kontekście uchwał NSA. Otóż zgodnie w wyrokiem moc wiążąca uchwał jest ograniczona, ponieważ obejmuje wykładnię zawartą w sentencji uchwały. Czyli wiążąca jest jedynie sentencja, a nie uzasadnienie uchwały.

(Opracował: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info