Międzynarodowa Deklaracja Praw Dzieci w Erze Cyfrowej

Niedawno powstała deklaracja będąca uzupełnieniem Deklaracji ONZ o prawach dziecka z 1959 roku. Została zaadresowana do: Sekretarza Generalnego ONZ, Państw Członkowskich Zgromadzenia Ogólnego, Rady Gospodarczo-Społecznej, Komisji Praw Człowieka ONZ, UNICEF, UN ESCO, Rady Europejskiej, WHO i wszystkich innych osób odpowiedzialnych za ochronę, bezpieczeństwo i dobro dzieci.

Deklaracja Praw Dzieci w Erze Cyfrowej zwraca uwagę, że prawny obowiązek ochrony dzieci i egzekwowania tych praw w ich imieniu jest obowiązkiem wszystkich dorosłych, w szczególności rodziców, opiekunów prawnych i innych osób sprawujących władzę. Jednakże istnienie praw dzieci jest dobrze znane, ale nie są one odpowiednio i jednolicie egzekwowane, zwłaszcza gdy prawa te są sprzeczne z potężnymi interesami handlowymi.

Deklaracja zwraca uwagę na trzy zagrożenia dotykające dzieci: uzależnienie od czasu ekranowego, mimowolne narażenie na promieniowanie niejonizujące oraz eksploatacja komercyjna. Są one odpowiednio uzasadnione.

Deklaracja zawiera też szereg prawnych rozwiązań i propozycji, aby chronić prawa dzieci.

Zapraszamy gorąco do podpisywania i rozpowszechniania: https://doprawdy.info/2023/11/miedzynarodowa-deklaracja-praw-czlowieka-dla-dzieci-w-erze-cyfrowej/

(Opracował: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info